Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

 

„Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és íme, én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” (Mát 28,19–20)

iranytu.jpgKeresztények
küldetésben


6. Miért vagyok keresztény?

Elhangzott: Nágocs, 2015. március 28.

„Mikor azért este volt, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva voltak, ahol egybegyűltek a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus és megállt a középen, és mondta nékik: Békesség néktek! És ezt mondván, megmutatta nékik a kezeit és az oldalát. Örvendeztek azért a tanítványok, hogy látták az Urat. Ismét mondta azért nékik Jézus: Békesség néktek! Amiként engem küldött az Atya, én is akképpen küldelek titeket. És mikor ezt mondta, rájuk lehelt, és mondta nékik: Vegyetek Szent Lelket.” (János evangéliuma 20,19–21)

 

Szeretettel köszöntelek kedves Olvasó! Talán tudod, hogy lassan 2000 éve nevezték el Jézus követőit keresztényeknek. A modern korban nagyon sokféle keresztény felekezet működik. Mindegyikben vannak olyanok, akik komolyan veszik hitüket, becsületes, szeretetteljes életet élnek. Vannak olyanok is, akik csupán vallásos szokásokat gyakorolnak vagy azt sem, és esetleg durvák, tiszteletlenek. Mi a különbség oka?

Tetted-e már fel másnak, vagy esetleg saját magadnak ezt a kérdést: Miért vagy(ok) keresztény? Vajon milyen válaszokat lehet kapni e kérdésre? Van olyan felelet, ami szimpatikus a számodra? Mivel indította Jézus tanítványait útnak a lelki munkába? Nézzünk utána.

 

1. Zaklatottság, nehézségek

Ismerek néhány embert, aki szereti a feszültséget, a konfliktusokat. Nincs egyszerű életük, és szinte lehetetlen békességben tartózkodni a környezetükben. Úgy érzik, a nyugalom egyenlő az unalommal.

Többségében azonban kiegyensúlyozottságra vágyunk, biztonságra, békességre, otthonra, de ilyen vágyaink sem teljesülnek mindig. Aggaszthat megélhetésünk, jövőnk, munkánk, gyermekeink sorsa, egészségi állapotunk, szeretteink élete, nehézségei, és még igen sok dolog. Valójában minden embernek vannak félelmei, aggodalmai akár megélhetése, egészségi állapota, emberi kapcsolatai, akár vagyonának őrzése… miatt. Vajon van-e különbség hívők és nem hívők között e félelmek, nehézségek kezelésében? Néhány bátorító gondolat:

„Az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével.” (Zsolt 37,23–24)

„Mert ha hétszer elesik is az igaz, ugyan felkel azért; az istentelenek pedig csak egy nyavalyával is elvesznek.” (Péld 24,16)

 

2. A békességre jutás

Az ember valódi békessége először mindig belülről fakad. Aki békességben van saját magával, annak lényegesen kevesebb súrlódása lesz másokkal. Aki egy kicsit is őszinte önmagához, számtalanszor elégedetlen lehet döntéseivel, tetteivel. Sokszor hibáztathatjuk is magunkat, sőt haragban lehetünk önmagunkkal. Ismét válaszút előtt állunk. Keressük-e belső nyugtalanságunkra a megoldást, vagy másokra vetítjük (másokat okolunk) feszültségeinket, nehézségeinket? Ha szeretnénk szívünkben, belső emberünkben békességre találni, tiszta lelkiismerettel élni, akkor találkozni fogunk Jézussal, mert ő keres minket, hogy békességet adjon.

Amikor valaki Jézussal találkozik, felismeri jellemének hiányosságait, bűneit. Ilyenkor is döntést hozhatunk, miszerint elfordulunk azoktól a gondolatoktól, szavaktól, cselekedetektől, amelyek újabb lelkiismereti terheket jelentenek, és amelyek bánatot okoznak Megváltónknak. Ismét jó hírrel szolgál Isten szava: „És amikor ezt hallotta Jézus, mondta nékik: Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek, nem azért jöttem, hogy igazakat, hanem hogy bűnösöket hívjak megtérésre.” (Márk 2,17) „Hozzánk térvén, könyörül rajtunk; eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnünket!” (Mik 7,19)

Az Istennel való megbékélésre csak azok jutnak el, akik valóban alázattal megtérnek hozzá. Gondolkodásmódjukban megváltoznak, és folyamatosan úgy szeretnének élni, hogy Jézus mellettük lehessen, és tanácsolhassa őket. „Békességet hagyok néktek; az én békességemet adom néktek: nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen!” (Ján 14,27) „Én lefekszem és elalszom; felébredek, mert az Úr támogat engem.” (Zsolt 3,6)

 

3. Küldetés - amiért keresztény vagyok

Nem tudom, hogy ki mennyire szeret küldetést teljesíteni. Azt is meg lehet jegyezni, attól függ, kiét? Minél magasabb beosztású személytől kapjuk, annál inkább megtisztelőnek érezzük a küldetés teljesítését.

A bevezető igénkben azt olvastuk, hogy „amiként engem küldött az Atya, én is akképpen küldelek titeket.” Isten örök békés és boldog életre teremtett bennünket. Ezt a lehetőséget gyorsan elveszítettük, de nem örökre. A sok bűn következtében szegénység, szomorúság, igazságtalanságok, betegségek, háborúságok, pusztulás és halál burjánoznak. Amikor bűnt követünk el, amikor rossz dolgok történnek, az mind Sátán, Isten legnagyobb ellenségének munkája. Istennek pedig szükséges engednie Sátán munkájának beérését, kiteljesedését, hogy akik visszavágynak Isten védelmébe az önzés és önfejűség világából, azok végképp megundorodjanak a bűnökkel való játszadozástól. Egyszerűen megutáljanak „rossznak lenni”. „Jónak lenni” pedig, egyedül nem fog sikerülni, mert Sátán nem engedi könnyen azokat, akiket már elcsábított a maga birodalmába.

Hogyan is küldte az Atya Fiát e földre? „És aki küldött engem, én velem van. Nem hagyott engem az Atya egyedül, mert én mindenkor azokat cselekszem, amelyek néki kedvesek… Mert én nem magamtól szóltam; hanem az Atya, aki küldött engem, ő parancsolta nékem, hogy mit mondjak, és mit beszéljek.” (Ján 8,29; 12,49) Jézus nem volt egyedül. Tehát először is a küldetésben egy keresztény sohasem lesz egyedül. Jézus és Szent Lelke folyamatosan velünk lehet, velünk van.

Következőként egy keresztény olyan tulajdonságokkal bírhat, mint Jézus. Türelmes lesz, tudja szeretni ellenségeit is. Udvarias, szorgalmas, tiszta, kedves, igazságos, becsületes békeszerető, pontos lesz. Képesek lehetünk irgalmasságra, együttérzésre, feltétel nélküli szeretetre. Az embereknek pedig erre óriási szükségük van. Szükség lesz ránk.

Az embereknek szükségük van példaképekre, küzdőtársakra. Hívő emberek közelsége reményt ad nekik, hogy ők is meg tudnak változni. Ők is megtalálhatják azt a békességet, ami bennünk van. Embereket vezethetünk vissza Jézushoz, akinél bűneiket rendezhetik, megtérhetnek, és visszakaphatják elveszett örök életüket, szabadságukat.

Keresztényként életünknek van értelme, van eredménye, boldogok lehetünk. Nehézségeink nekünk is lesznek, sőt olykor a „halál árnyékának völgyében is járunk, de Ő velünk van”, jobb kezünket fogja, ha mi nem szakadunk el tőle.

 

4. "Jónak lenni jó!"

Sokan ismerjük ezt a jótékonysági felhívást: „Jónak lenni jó!” Amiikor másoknak adunk, másoknak szerzünk örömöt, sokkal több ideig ad értelmet életünknek, mintha magunknak akarunk megszerezni kényelmi dolgokat. Bátorításul még néhány idézet:

„Mert Krisztus jó illatja vagyunk Istennek, mind az üdvözülők, mind az elkárhozók között.” (2Kor 2,15) Az Atya örül Jézus munkája gyümölcsének, akik mi vagyunk, mi lehetünk. „Ti vagytok a födnek sói… Ti vagytok a világ világossága…” (Mát 5,13-14) Van célja és értelme életünknek. „Akik felől nyilvánvaló, hogy Krisztusnak a mi szolgálatunk által szerzett levele vagytok, nem tintával, hanem az élő Isten Lelkével írva; nem kőtáblákra, hanem a szívnek hústábláira.” (2Kor 3,3) Kiváltság a Gondviselő levélének, üzenetének lenni.

"'Azt, aki hozzám jön, semmiképpen ki nem vetem' (Jn 6:37). Mindazok, akik csak akarják, megbékülhetnek Istennel és megkaphatják az örökkévaló életet. - Rátok, tanítványaimra bízom most az irgalmasságnak ezt az üzenetét. Először Izraelnek kell ezt átadnotok, és azután minden nemzetnek, nyelvnek és népnek. Mindazokat, akik hisznek Jézus Krisztusban, egy egyházba kell összegyűjtenetek… Gondoskodott a munka folytatásához szükséges ellátásról és felszerelésről, s magára vállalta a felelősséget a munka sikeréért. Amíg tanítványai engedelmeskedtek szavának, és Vele együtt munkálkodtak, addig nem szenvedhettek kudarcot. Menjetek el minden néphez, parancsolta nekik. Menjetek el a földgolyó legtávolabbi részéig, de legyetek mindig tudatában jelenlétemnek. Dolgozzatok hittel és bizalommal, mert soha nem hagylak el benneteket." (E. G. White: Jézus élete, Menjetek el és tanítsatok minden népeket! c. fejezetből)

 

Keresztények küldetésben további témái:
1. A megnyerés képessége

2. A befogadás képessége
3. A hitelesség;
4. Elkötelezett kapcsolatok
5. Az újjászületés
6. Ez volt az a téma
7. Kiért vagyunk felelősek?

__________________________________________________________________

A téma pdf fájlban itt letölthető.      A téma mp3-as változata innen letölthető.

 Igehirdetés vázlatokból ajánlók itt             Napi áhítatok itt.

főoldal + gondolatok + tapasztalatok + fiatalok