Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 

„A te néped készséggel siet a te sereggyűjtésed napján, szentséges öltözetekben; hajnalpír méhéből lészen ifjaidnak harmatja.”

 

 

„A legszebb tulajdonságok” – 1.

 

A készségességről

 

Bevezetés

Lázas izgalom, rendezgetés, rendezkedés, sietés, rohanás… Mikor lesz már kész, mikor pihenhetünk meg egy kevéssé? Egy esküvő, egy gyermekszületés, egy ünnep előtti izgalom feltétlenül oldást követel. Még hatalmasabban készülnek talán a kedves olvasók közül is néhányan arra, hogy jellemük hibátlan legyen földi életük utolsó napjára. Amikor végre minden a helyére kerül, és elkezdődhet az emberiség bűn nélküli, boldog fejlődése.

Jellemünk egyik nagyon fontos tulajdonsága, hogy magunk készek legyünk ne csupán saját dolgainkat előre mozdítani, hanem mások segítségére lenni. A Magyar Értelmező Kéziszótár készséges címszava alatt a következő magyarázat található: Segíteni mindig kész, udvarias. Jézus követőinek szüksége van ilyen tulajdonságra? Ha igen, milyen formában, mit jelent valóban készségesnek lenni? Ma három területét vizsgáljuk meg ennek a jellemtulajdonságnak:         

 

Figyelemmel lenni a másikra


Észrevenni, miben lehetek segítségére


Tettekkel előmozdítani a másik életét

 

Figyelni

Rengeteg a feladatunk, alig győzünk a magunk dolgaival is törődni. Sok ember él úgy, hogy nem tud figyelni környezetére, ha lelkiismerete netán valamit jelez, felesleges tehernek érzi. Inkább azonban az az általános, hogy az emberek eszébe sem jut figyelni arra, mit tehetnének környezetükért. Emiatt néhányan erejüket meghaladó terheket vállalnak, hogy az észlelt segélykiáltások ne okozzanak lelkiismeret furdalásokat. Jézus azonban azt mondta, hogy közöttetek ne így legyen. (Mát 20,26)

Akik elhatározzák, hogy ebben a képességben fejlődni szeretnének, elsőképpen tanulják meg figyelni embertársaik szükségleteit. A következő bibliai történet egy ilyen alkalomba enged bepillantást. Sámuel próféta édesanyja, Anna, szíve fájdalmában érkezik Silóba, a szent sátorhoz. Éli főpap szerette az embereket, figyelte, ki mit és hogyan tesz a zarándokok közül. Így vette észre furcsa viselkedése miatt az asszonyt is. Figyelt:

„És fogadást tőn (Anna), mondván: Seregeknek Ura! Ha megtekinted a te szolgáló leányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiúmagzatot adsz szolgáló leányodnak: én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és borotva nem érinti az ő fejét soha! Mivelhogy pedig hosszasan imádkozott az Úr előtt: Éli figyelt az ő szájára. És mivel Anna szívében könyörgött (csak ajka mozgott, szava pedig nem volt hallható): Éli gondolta, hogy részeg. Monda azért néki Éli: Meddig leszel részeg? Távolítsd el mámorodat magadtól. Anna pedig felelt, és monda néki: Nem, Uram! Bánatos lelkű asszony vagyok én; sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tartsd a te szolgáló leányodat rossz asszonynak, mert az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szólottam eddig. És felelt Éli, és monda: Eredj el békességgel, és Izráelnek Istene adja meg a te kérésedet, a melyet kértél tőle.” (1Sám. 1,11–17)

A főpap nem jól olvasott Anna gondolataiban. Azt feltételezte, hogy a furcsa viselkedés oka részegség. Legalább azt figyelte, történik-e valami rendkívüli az oltár előtt. Annával való párbeszéde végén azonban meg kellett szégyenülnie, mivel egy komoly hívővel találkozott. A meddő nő jövőjét és sorsát Istenre bízta, Éli nem lehetett segítségére. A főpapról nem mondhatjuk, hogy készséges, udvarias lett volna az imádkozni érkezőkhöz, de legalább figyelte őket.

 

 

Észrevenni

Környezetünkre figyelő életet élni is fontos feladat, de ezután lényeges azokból újabb felismerésekre jutnunk. Jézus életéből idézzünk emlékezetünkbe egy esetet. A kapernaumi zsinagógavezető a Mester segítségét kérte, mivel leánya halálos beteg volt. Krisztus útnak indult a hatalmas tömegben. Eközben váratlanul egy asszony utat tört hozzá: Hitte, ha a ruháját megérintheti, akkor meggyógyul. És Jézus észrevette. Bár dolga sürgős volt, haladnia kellett, mégsem hallgatott. Megállt, a fizikai gyógyuláshoz útravalót is adott.

„Jézus pedig azonnal észrevette magán, hogy isteni erő áradott ki belőle, megfordult a sokaságban, és monda: Kicsoda illette az én ruháimat? …Az asszony pedig tudva, hogy mi történt vele, félve és remegve ment oda és elébe borult, és elmondta néki mindent igazán. Ő pedig monda néki: Leányom, a te hited megtartott téged. Eredj el békével, és gyógyulj meg a te bajodból.” (Márk 5,30. 33–34)

 

Készséggel segíteni

Pál apostol több alkalommal is a jeruzsálemi szegények javára gyűj-tött adományokat. A korintuszi gyülekezet bőségben volt a környező közösségekhez képest. Ezért Pál tőlük nem ígéreteket, hanem adomá-nyokat kért segítségképpen: „Most hát a cselekvést is vigyétek végbe; hogy amiképpen az akarás készsége, azonképpen a végrehajtás is ahhoz képest legyen, amitek van. Mert ha a készség megvan, aszerint kedves az, amije kinek-kinek van, és nem aszerint, amije nincs. Mert nem úgy (adakozzatok), hogy másoknak könnyebbségük, néktek pedig nyomorúságtok legyen, hanem egyenlőség szerint; e mostani időben a ti bőségetek pótolja amazoknak fogyatkozását.” (2Kor 8,11–13)

Befejezésül Jézus újabb példáját tekintsük meg. Elkészült az utolsó vacsora. A tanítványok nem szolgálták egymást. Jézus várt egy ideig, hogy lássa, mit tesznek. Azután az Isten Fia, a legnagyobb Tanító felkelt az asztaltól, levetette a felső ruháját, amely akadályozta volna mozdulatait. Vette a törülközőt, és körülkötötte magát. A tanítványok meglepett érdeklődéssel néztek Jézusra, és csendben várakoztak, hogy meglássák azt, ami következik. „Aztán vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábait, és megtörleni a kendővel, amellyel körül volt kötve” (Ján 13,5). E cselekedet megnyitotta a tanítványok szemét.  Keserű szégyen és szomorúság tölthette be szívüket.

 

Megértették a szavakkal ki nem mondott dorgálást, és teljesen új fényben látták meg magukat. Krisztus így fejezte ki tanítványai iránt érzett szeretetét. Tanítványai önző lelkülete szomorúsággal töltötte el őt, de nem szállt velük vitába ez alkalommal.

Hatalmas kiváltság olyan emberekkel együtt dolgozni, akik szinte maguktól találják ki, mikor mit kell tenni, mit lehet az ügy érdekében előre mozdítani. Ilyen csapathoz tartozni nagyon nagy öröm, de ezért figyelni, észrevenni és cselekedni kell a közösség minden tagjának.

 

Önvizsgálat – terveim (Jelölhetem a rám jellemző választ, válaszokat.)

¢     Általában nagyon kell figyelnem saját dolgaimra, hogy ne hibázzak sokat.

¢     Könnyen észreveszem, hogy mi esne jól a másiknak.

¢     Szeretnék fejlődni abban, hogy jobban figyeljek, környezetem szükségleteire, észrevegyem a segítés lehetőségét és tegyem.

¢     Eddig igyekeztem készséges lenni, és sok jó tapasztalatom van.

¢     Szívesen segítenék a hozzám legközelebb állóknak, ha megmondanák, hogy mire van szükségük.

¢     Eddig nem figyeltem tudatosan arra, hogy kinek miben lehetnék segítségére.

¢     Szinte lehetetlennek tartom kitalálni, hogy mit gondol a másik, vagy hogy miben lehetnék segítségére.

 

„A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy pásztorát, örök szövetség vére által, ami Urunkat, Jézust. Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az ő akaratát… (Zsid 13,20–21/a)

 

A témához olvasásra javasolt további igehelyek:

Zsolt 57,8; 108,2; 119,67. 100; Mát 22,4; Márk 14,37–38; ,8; 5,30; Luk 22,33; Csel 21,13; 2Kor 8,1-13; 12,14; 9,5; 1Pét 1,5; 4,5; Zsid 13,20; 1Móz 3,7; 2Sám 14,20; Jób 1,8; 4,20; 10,14; Jer 32,8; Ján 6,15; Péld 27,18; 31,26-27;

 

 

Vissza az igehirdetések tartalmi oldalára.

További rövid gondolatokhoz.                        Tapasztalatok a Gondviselővel

 

Az alábbi témák feltöltésre várnak.

Tovább A legszebb tulajdonságok 2. témájához
A bátorságról

Tovább A legszebb tulajdonságok 3. témájához
Az önzetlenségről

 Tovább A legszebb tulajdonságok 4. témájához
Gúny és rosszindulat legyőzése

Tovább A legszebb tulajdonságok 5. témájához
A helyes véleményezésről

Tovább A legszebb tulajdonságok 6. témájához
A változtatás képessége

Tovább A legszebb tulajdonságok 7. témájához
Elhatározás és kitartás

Tovább A legszebb tulajdonságok 8. témájához
A tiszteletről

Tovább A legszebb tulajdonságok 9. témájához
A negylelkűségről

Tovább A legszebb tulajdonságok 10. témájához
A hűségről

Tovább A legszebb tulajdonságok 11. témájához
A határozottságról

Tovább A legszebb tulajdonságok 12. témájához
Az elfogadásról

Tovább A legszebb tulajdonságok 13. témájához
A torődésről

Tovább A legszebb tulajdonságok 14. témájához
Az önbecsülésről

Tovább A legszebb tulajdonságok 15. témájához
Az előre gondolkodásról

Tovább A legszebb tulajdonságok 16. témájához
Az alkalmazkodóképesség

Tovább A legszebb tulajdonságok 17. témájához
A gyakorlati istenféleleml